ISO

Företag, organisationer och myndigheter använder i allt större utsträckning undersökningar som underlag för beslutsfattande och verksamhetsstyrning. Marknadsundersökningar som täcker flera länder blir allt vanligare. Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar har utvecklats till en alltmer global verksamhet. Detta har lett till ett behov av standarder som förbättrar möjligheten att jämföra resultaten från olika undersökningar inom och mellan […]

Läs mer

Kvalitet

Undersökningsbranschen är beroende av allmänhetens deltagande och det är viktigt att undersökningar genomförs på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende bibehålls. Mycket av informationen som hanteras är konfidentiell och därför ställs det höga krav på hur denna hanterats. SMIF verkar för branschens anseende och förutsättningar genom att aktivt arbeta för en väl fungerande marknad. Att […]

Läs mer

ISO 26362

Vid arbetet med den allmänna internationella kvalitetsstandarden för Marknads- Opinions- och Samhällsundersökningar, ISO 20252, konstaterade man att området kring sk Accesspaneler behöver särskild uppmärksamhet. Det beslutades att skapa en särskild kvalitetsstandard för Accesspaneler med beteckningen ISO 26362. Denna standard skall ses som ett komplement till ISO 20252. ISO 26362 innehåller en mängd hänvisningar till ISO […]

Läs mer