ICC/ESOMAR

ESOMAR är en global organisation för opinion, samhälls- och marknadsundersökningar som bildades 1948 och har idag över 4900 medlemmar i 130 länder. ESOMAR’s mål är att främja användningen av marknadsundersökningar för att säkerställa beslutsfattande i affärer och samhälle.

ESOMAR arbetar för att skydda respondentens privatliv och därför verkar de för att konstant ompröva sina koder. Dessa är primärt utformade för att fungera som ett ramverk för självreglering.

Med det i åtanke rekommenderar ESOMAR/ICC att dessa regler används i hela världen med intentionen att uppnå följande mål:

  • Att ställa upp de etiska regler som marknadsundersökare skall följa med målet att skydda respondenten
  • Att höja allmänhetens förtroende för marknadsundersökningar genom betoning av de rättigheter och det skydd som allmänheten ges enligt dessa regler
  • Deltagandet i undersökningen måste vara frivilligt för respondenten och undersökare får inte missleda mottagare om undersökningens natur
  • Respondenten måste garanteras anonymitet, om denne inte har godkänt annat
  • Undersökaren har tystnadsplikt och måste garantera att all konfidentiell information som samlas in från respondenten är skyddad mot obehöriga
  • Om barn under 14 år ska intervjuas skall tillstånd från en vuxen person erhållas

Ethical Code ICC ESOMAR