ISO

Just nu pågår ett arbete med att revidera ISO-standarderna för undersökningsbranschen. SMIF rekommenderar att företag som är intresserade av en ISO-certifiering avvaktar till dess revisionen är avklarad.

Företag, organisationer och myndigheter använder i allt större utsträckning undersökningar som underlag för beslutsfattande och verksamhetsstyrning. Marknadsundersökningar som täcker flera länder blir allt vanligare.

Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar har utvecklats till en alltmer global verksamhet. Detta har lett till ett behov av standarder som förbättrar möjligheten att jämföra resultaten från olika undersökningar inom och mellan olika länder.

Ett kvalitetssystem är ett verktyg som företag använder som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO-standarder som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man skall upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar för att förbättra och för att kvalitetssäkra sina tjänster och produkter. SMIF arbetar aktivt för att stödja och främja kvalitetsarbetet.

SMIF har deltagit aktivt i arbetet med att skapa en internationell kvalitetsstandard för undersökningsbranschen, ISO 20252, internationell standard för marknads- opinions- och samhällsundersökningar. ISO 20252 är en branschanpassad kvalitetsstandard som utgår från den mer generella tjänstestandarden ISO 9000.

Vid arbetet med den allmänna internationella kvalitetsstandarden för marknads- opinions- och samhällsundersökningar, ISO 20252, konstaterade man att området kring så kallade Accesspaneler behöver särskild uppmärksamhet. Det beslutades att skapa en särskild kvalitetsstandard för Accesspaneler med beteckningen ISO 26362. Denna standard skall ses som ett komplement till ISO 20252. ISO 26362 innehåller en mängd hänvisningar till ISO 20252.

SMIF har aktivt medverkat vid utarbetandet även av ISO 26362 och översatt den till svenska.
Standarden finns att beställa hos SIS.

SMIFs Kravdokument.ISO