Om SMIF

Vision

Synliggöra medlemmarna, branschen och värdet av att använda marknadsundersökningar

Mission

SMIF skall aktivt bygga och utveckla branschens anseende och förutsättningar

Syfte 

 • Verka för ökad förståelse bland allmänhet, beslutsfattare och massmedier
 • Verka för utveckling och användning av undersökningar och stödja utveckling av nya metoder, tekniker och undersökningsmodeller
 • Verka för att öka kunskapen om marknadsundersökningsbranschen och om nyttan av medlemmarnas verksamhet
 • Verka för ökad användning av marknadsundersökningar
 • Verka för en enhetlig etik och kvalitet i marknadsundersökningsfrågor
 • Verka för en aktiv, positiv och stimulerande konkurrens inom branschen
 • Genomföra kurser, seminarier och andra branschrelaterade aktiviteter som ökar kunskapen och intresset för branschen
 • Tillhandahålla generella leveransvillkor och publiceringsregler
 • Upprätta branschstatistik, lönestatistik och branschprognoser
 • Utbyta information i löne- och personalklassificeringsfrågor
 • Vara remissorgan i frågor som berör branschen och aktivt bevaka branschens intressen
 • Representera medlemsföretagen i internationellt samarbete (EFAMFO och ESOMAR) och aktivt verka för att utveckla samarbetet med branschens nordiska föreningar
 • Verka för ett fördjupat samarbete med branschens övriga organisationer (ERM, SÖK och SMUF) i syfte att gemensamt stärka och utveckla branschen