Checklista för undersökningsföretag

Undersökningsföretag genomför i regel flera olika undersökningar, och många av dessa delges även press och media, såväl som externa företag. När en undersökning skickas vidare till en extern part är det viktigt att få med information som gör att undersökningen kan tolkas och värderas på ett transparent och jämförbart sätt. Som ett stöd till undersökningsföretag […]

Läs mer

Checklista för journalister

Journalister brottas så gott som dagligen med hur de ska tolka och presentera olika undersökningar på ett sätt som är korrekt samtidigt som det är intressant för läsaren. Att förstå hur en undersökning gjorts och vad som ligger bakom kan i många fall vara avgörande för att kunna presentera en bild av vad undersökningen faktiskt […]

Läs mer

Kvalitetscertifiering

SMIF har i egenskap av branschorganisation tagit fram ett vägledande dokument för undersökningsföretagens arbete med att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Som medlem i SMIF kan företag ansöka om certifiering enligt SMIFs kvalitetscertifieringsdokument. Detta dokument kan med fördel användas i förhandlingar mellan köpare och säljare i syfte att öka transparens och säkerställa att förväntningar på […]

Läs mer

ISO

Nu är ISO 20252 reviderad, och finns tillgänglig via ISOs hemsida Företag, organisationer och myndigheter använder i allt större utsträckning undersökningar som underlag för beslutsfattande och verksamhetsstyrning. Marknadsundersökningar som täcker flera länder blir allt vanligare. Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar har utvecklats till en alltmer global verksamhet. Detta har lett till ett behov av standarder som […]

Läs mer

Kvalitet

Undersökningsbranschen är beroende av allmänhetens deltagande och det är viktigt att undersökningar genomförs på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende bibehålls. Mycket av informationen som hanteras är konfidentiell och därför ställs det höga krav på hur denna hanterats. SMIF verkar för branschens anseende och förutsättningar genom att aktivt arbeta för en väl fungerande marknad. Att […]

Läs mer

ISO 26362

Vid arbetet med den allmänna internationella kvalitetsstandarden för Marknads- Opinions- och Samhällsundersökningar, ISO 20252, konstaterade man att området kring sk Accesspaneler behöver särskild uppmärksamhet. Det beslutades att skapa en särskild kvalitetsstandard för Accesspaneler med beteckningen ISO 26362. Denna standard skall ses som ett komplement till ISO 20252. ISO 26362 innehåller en mängd hänvisningar till ISO […]

Läs mer