Branschvillkor

Medlem i SMIF kallas i texten Marknadsundersökaren. SMIFs Allmänna villkor utgår från ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknadsundersökningar (Utgåva 2008) och de defini-tioner som där ges. SMIFs stadgar kräver av medlemmarna att de följer ICC/ESOMAR-reglerna. Varje SMIF-medlem utfäster sig att som marknadsundersökare genomföra uppdrag efter uppgjorda planer med noggrannhet och omsorg av kvalificerad personal och under […]

Läs mer

Syftet med Etiska rådet

År 1995 skapade SMIF tillsammans med ESOMAR instansen ERM (Etiska rådet för marknadsundersökningar) med uppgift att verka för god etik i undersökningsbranschen. ERM är självständig samarbetspartner till SMIF som granskar och prövar om en viss marknadsundersökning, eller annan åtgärd med anknytning till marknadsundersökning, är förenlig med grundprinciper för yrkesetik och god affärssed. Det finns inga […]

Läs mer

Barn och Ungdom

Regler för intervjuer med personer under 15 år 1. Bakgrund Sedan länge finns i Sverige en informell branschstandard som innebär att undersökningsföretag inte genomför intervjuer med barn under 15 år utan målsmans tillstånd. Rent juridiskt finns inga hinder för att genomföra intervjuer inom ramen för marknads- och opinionsundersökningar med barn utan målsmans tillstånd. De lagar […]

Läs mer

ICC/ESOMAR

ESOMAR är en global organisation för opinion, samhälls- och marknadsundersökningar som bildades 1948 och har idag över 4900 medlemmar i 130 länder. ESOMAR’s mål är att främja användningen av marknadsundersökningar för att säkerställa beslutsfattande i affärer och samhälle. ESOMAR arbetar för att skydda respondentens privatliv och därför verkar de för att konstant ompröva sina koder. […]

Läs mer

Tillämpningsregler

Inom marknads-, samhälls- och opinionsundersökningsområdet finns sedan länge en regelsamling som berör såväl etiska som tekniska frågor, nämligen ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. Reglerna är tillämpliga på samtliga berörda arbets- och dokumentationsprocesser inom undersökningsprojekt som administreras av SMIFs medlemsföretag, oavsett om delar av arbetet utförs av underentreprenör. Förhållandet att reglerna antagits […]

Läs mer