Kvalitet vid undersökningar

Kvalitet vid undersökningar

Kvalitet

Undersökningsbranschen är beroende av allmänhetens deltagande och det är viktigt att undersökningar genomförs på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende bibehålls. Mycket av informationen som hanteras är konfidentiell och därför ställs det höga krav på hur denna hanterats.

För branschens anseende och förutsättningar är det viktigt att aktivt arbeta för en väl fungerande marknad. Att ta hänsyn till kvalitet vid genomförandet av undersökningar stärker förtroendet för branschen och förutsättningarna för en välfungerande marknad.

ESOMAR är den mest omfattande och ser på kvalitet och etik utifrån relationen mellan undersökaren och respondenten, där bland annat bevarandet av respondentens anonymitet, exponering av obehag samt vilseledande information tas upp som viktiga delar. En annan relation är den mellan undersökaren och uppdragsgivaren där konfidentiellt agerande, teknisk och administrativ integritet samt användning av resultatet för att uppnå god etik.

Kvalitet vid undersökningar

Du kan läsa mer om ICC/ESOMAR här!

Utöver ICC/ESOMARs etiska regler har det tagits fram en Kvalitetscertifiering som syftar till att öka transparensen och förtydliga förväntningarna på kvalitet i undersökningsarbetet.

ESOMAR kämpar för sektorns avgörande roll

Du kan läsa mer om kvalitetscertifiering här!

Det har även tagits fram checklistor för såväl undersökningsföretag som journalister när undersökningar ska publiceras, presenteras eller delges externt.

Checklistan för undersökningsföretag

Checklistan för undersökningsföretag innehåller information som ska bifogas undersökningar när de delges externt. Detta för att underlätta för mottagaren att kunna tolka och jämföra den aktuella undersökningen med andra undersökningar och värdera resultaten på ett tillförlitligt sätt.

Du hittar checklistan för undersökningsföretag här!

Checklistan för journalister innehåller ett antal frågor som journalister och media bör ställa till en undersökning för att kunna värdera den på ett korrekt sätt. Checklistan ska ses som ett stöd inför tolkningen av undersökningar och är inte ett sätt att bedöma om en undersökning ska publiceras eller inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *