Kvalitetscertifiering

SMIF har i egenskap av branschorganisation tagit fram ett vägledande dokument för undersökningsföretagens arbete med att genomföra undersökningar av hög kvalitet. Som medlem i SMIF kan företag ansöka om certifiering enligt SMIFs kvalitetscertifieringsdokument.

Detta dokument kan med fördel användas i förhandlingar mellan köpare och säljare i syfte att öka transparens och säkerställa att förväntningar på kvalitet i genomförande och leverans möts.

Kvalitetscertifieringen är indelad i följande sektioner:

 1. Övergripande krav

  I de övergripande kraven beskrivs vad som förväntas vad gäller exempelvis Företagets organisation, Konfidentialitet, Dokumentation, Användande av underleverantörer samt Lagar och etik.

 2.  

 3. Samarbetet med kunden

  I detta avsnitt beskrivs hur Dialog och dokumentation ska ske inför ett uppdrag, vad som ska ingå i Företagets erbjudande, hur Projektplanen bör utformas, förväntningar på den Löpande samverkan med kunden, hur arbetet går till med att utforma Frågeformuläret, hur Urval och Databearbetning förhandlas, vilka förväntningar som bör adresseras gällande Undersökningsmaterialet och Rapporteringen, samt hur Dokumentation, Lagring och leverans av elektronisk data ska ske.

 4.  

 5. Datainsamling

  I avsnittet Datainsamling beskrivs vilka strukturer och system som bör finnas på plats i Insamlingsarbetet, samt hur Kvalitativa respektive Kvantitativa datainsamlingar sker.

 6.  

 7. Tvist

  Avslutningsvis beskrivs kortfattat hur processen ser ut vid tvist kring eller brott mot denna certifiering sker.

 

Hela kvalitetscertifieringen finner du här: Kvalitetscertifikat SMIF