Kvalitet

Undersökningsbranschen är beroende av allmänhetens deltagande och det är viktigt att undersökningar genomförs på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende bibehålls. Mycket av informationen som hanteras är konfidentiell och därför ställs det höga krav på hur denna hanterats.

SMIF verkar för branschens anseende och förutsättningar genom att aktivt arbeta för en väl fungerande marknad. Att ta hänsyn till kvalitet vid genomförandet av undersökningar stärker förtroendet för branschen och förutsättningarna för en välfungerande marknad.

Medlemmar i SMIF förbinder sig att arbeta enligt ICC/ESOMARs riktlinjer. ESOMAR är den mest omfattande och ser på kvalitet och etik utifrån relationen mellan undersökaren och respondenten, där bland annat bevarandet av respondentens anonymitet, exponering av obehag samt vilseledande information tas upp som viktiga delar. En annan relation är den mellan undersökaren och uppdragsgivaren där konfidentiellt agerande, teknisk och administrativ integritet samt användning av resultatet för att uppnå god etik.

Du kan läsa mer om ICC/ESOMARs etiska regler här!

Utöver de ICC/ESOMARs etiska regler har SMIF tagit fram en Kvalitetscertifiering som syftar till att öka transparensen och förtydliga förväntningarna på kvalitet i undersökningsarbetet.

Du kan läsa mer om SMIFs kvalitetscertifiering här!

SMIF har även varit aktiv i att ta fram checklistor för såväl undersökningsföretag som journalister när undersökningar ska publiceras, presenteras eller delges externt.

Checklistan för undersökningsföretag innehåller information som ska bifogas undersökningar när de delges externt. Detta för att underlätta för mottagaren att kunna tolka och jämföra den aktuella undersökningen med andra undersökningar och värdera resultaten på ett tillförlitligt sätt.

Du hittar checklistan för undersökningsföretag här!

Checklistan för journalister innehåller ett antal frågor som journalister och media bör ställa till en undersökning för att kunna värdera den på ett korrekt sätt. Checklistan ska ses som ett stöd inför tolkningen av undersökningar och är inte ett sätt att bedöma om en undersökning ska publiceras eller inte.

Du hittar hela checklistan för journalister här!