Nominerade MarC Awards 2018

Våra namnkunniga jurygrupper har bland alla inkomna bidrag valt ut tre nominerade i var och en av de åtta priskategorierna. Vinnarna kommer att koras på galan MarC Awards den 20/11. Du anmäler dig till galakvällen här!

Här är alla nominerade och juryns motiveringar:

Årets Nykomling

Odyssey
Odyssey är ett analysföretag med rötter i traditionell research parat med avancerad dataanalys och strategisk rådgivning. Det är en nytänkande cross-over mellan nya möjligheter och beprövade metoder som visat sig vara mycket uppskattat av kunderna. Företaget har fått en flygande start och höjer statusen för hela vår bransch.

&frankly
&frankly är ett företag som tagit sig an medarbetarundersökningar på ett nytt och innovativt sätt. Genom att via digitala kanaler låta chefer ta pulsen på medarbetarna strävar de efter att få varje medarbetare att le. Tack vare en hög grad av automatisering av såväl beställning, genomförande och presentation har &frankly gjort en mycket köpbar tjänst för chefer som även är användarvänlig för medarbetarna. Resultatet är en rekordutveckling på mycket kort tid.

Alexandra Sundberg, Indikator
Alexandra Sundberg har inom loppet av två år gått från praktikant till affärsområdeschef och projektlett medarbetarundersökningen för Sveriges största arbetsgivare. Hon visade nyfikenhet för undersökningsbranschen under ett studiebesök 2016 och ett par månader senare inledde hon sin praktik. Idag är hon affärsområdeschef för web-baserade undersökningar, en ytterst kompetent projektledare som alltid levererar – från programmering av komplexa undersökningar till otaliga resultatåterföringar till kunder i hela Sverige

Årets Undersökningsprojekt

Svenskarna och Internet – Internetstiftelsen (IIS)
Sedan år 2000 genomför Internetstiftelsen undersökningen Svenskarna och Internet. Det är en tongivande rapport med stort medialt genomslag och som används allt oftare. Under åren har undersökningen genomgått ett flertal förändringar, och när rapporten i år presenterades var den bättre än någonsin. Det gäller både transparens i metod, genomförandet och hur resultaten tillgängliggörs. Sajten där rapporten finns är väldigt enkel att navigera och rapporten är enkel att ladda ned och läsa. Helt enkelt ett väl genomfört projekt som ger mervärde till hela Sverige.

Kundperspektiv på kombinerad mobilitet – Intermetra Business & Research Market Group
Kombinerad mobilitet (MaaS) är centralt i det framtida hållbara resandet och är ett av regeringens fokusområden för framtidens persontransporter, men vi har idag relativt lite förståelse för hur de framtida användarna, kunderna, ser på området kombinerad mobilitet. Intermetra har därför, tillsammans med flera framstående aktörer inom området, genomfört en serie av studier inom innovationsområdet kombinerad mobilitet. Genom att låta ett tvärfunktionellt team kombinera olika undersökningsmetoder har arbetsgruppen lyckats ta fram en djupare förståelse för hur aktörer i området bör arbeta för att öka det hållbara resandet med hjälp av kombinerad mobilitet. Ett undersökningsprojekt som med andra ord förbereder Sverige för framtidens resande.

Vad tycker människorna som bor i Sveriges mest utsatta områden? – Mats Elzén och Liza Pettersson, Novus
Det pratas ofta om människorna som bor i utsatta områden, men inte med de människorna. Novus har på uppdrag av The Global Village genomfört en unik studie i landets 61 utsatta områden. I dessa områden bor det drygt 500 000 människor. Årets undersökning är baserad på 2000 intervjuer, och deltagarna har kunnat svara även på arabiska och somaliska, för att minska bortfallet pga språk. I undersökningen ingår människor med ursprung från 76 olika nationaliteter. Novus har i undersökningen också jämfört flera av frågorna med hur svenska allmänheten svarar på samma frågor. Fram träder en kompletterande bild av dessa områden. Det här är en undersökning som sprider nytt ljus över delar av Sverige som många pratar om, men få verkligen känner till.

Årets Köpare

Anders Forssten, Leos Lekland
För ett par år sedan anställdes Anders Forssten som Marknadschef på Leos Lekland. Förutom de interna besöksenkäter som då förelåg har Anders initierat och utvecklat undersökningsverksamheten bland såväl vuxna som barn och då inte bara bland besökare på enskilda Lekland utan bland barnfamiljer i respektive land där företaget finns (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Kundtillfredsställelsen används inte bara som ett kundnöjdhetsmått utan ingår som ett centralt säljargument och är en fundamental del i företagets marknadskommunikation. Anders arbete är ett mycket bra exempel på hur en köpare kan göra undersökningar till ett värdefullt instrument för företagets hela verksamhet.

Martin Düring, AMF
Martin Düring har mångårig erfarenhet av att arbeta med marknadsundersökningar. Han är nyfiken och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra analys- och insiktsarbetet på AMF. Han har framgångsrikt kombinerat olika datakällor och discipliner för att maximalt utnyttja företagets samlade kundinformation och därmed kunnat skapa en både fördjupad och mer nyanserad bild av kunden. Han använder sedan kreativa och visuella metoder för att uppmärksamma resultat och driva förändringar baserat på undersökningarna.
Martin är dessutom vad han själv kallar för ”jobbig” vilket i realiteten innebär att han ställer höga krav på leverantörerna utifrån en hög beställarkompetens. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för AMF utifrån de undersökningar han beställer.

Clara Westman, Bonava
Clara har genom sitt arbete fått Bonava att genomsyras av kundinsikter och ett ”utifrån-och-in”-tänk i sin affärs- och verksamhetsutveckling. Hon är drivande i olika koncernprojekt och stöttar dessutom de olika marknaderna för att de ska kunna göra ett bra jobb själva. Här handlar det både om att ta hänsyn till olika researcherfarenhet/mognad men också till kulturella skillnader mellan länder, där det i vissa fall är mer koncensus och delaktighet som krävs och i andra fall högre grad av hierarki och där vissa har tolkningsföreträde. Clara har drivit igenom lanseringen av en ny koncerngemensam mätning och arbetssätt kopplat till att använda kundnöjdhet (CSI) som KPI för att styra organisationen mot kundperspektivet. Det är något som bidragit till att höja ledarnas förståelse för och förmåga att utnyttja kundinsikter

Årets Kvalitetsutvecklare

Nicklas Källebring, Ipsos
Nicklas Källebring är lite av en doldis i breda undersökningskretsar, men samtidig en av de skickligaste metodutvecklarna och kvalitetsutvecklarna i Sverige. Han har jobbat på flera olika ställen och var han än varit har kvalitets- och metodutveckling stått i centrum för hans arbete. Han tillhör den praktiska skolan som gjort egna provintervjuer och testat formulär, genomfört databearbetningar och analys. Han är oerhört kunnig både i statistisk metod, surveymetodik och frågekonstruktion. Han är dessutom väl insatt i samhällsfrågor och politik, vilket ökar kvaliteten i frågekonstruktion och analys.

Lynxeye
En utmaning med koncepttest är att det är svårt att veta vad i konceptet det är som attraherar konsumenterna främst. Därför har Lynxeye Insights utvecklat en ny researchmetod för att testa koncept som är flexibel, dynamisk och ger klara rekommendationer. Den nya metoden låter konsumenterna ta ställning till skräddarsydda koncept som består av olika element som roteras för varje individ. Elementen kan utgöras av bl.a. text, bild, pris, produkter, förpackning & design. Tillvägagångssättet gör att man kan se vilka enskilda element som tillsammans skapar det starkaste konceptet vilket möjliggör helt nya typer av innovationer.

Nepa
Nepa är ett researchföretag där verksamheten är att ge uppdragsgivarna värdefull information om deras kunders beteende och preferenser. De har funnits i över tio år, haft en tillväxttakt på cirka 25 procent per år. De har under hela sin existens legat i framkant vad gäller innovation, digitala lösningar och drivit undersökningsbranschens utveckling framåt. Med hjälp av ActionHub ges kunderna dessutom möjlighet att kombinera data från olika källor, något som Nepa var mycket tidiga med. De har automatiserat stora delar av undersökningsprocessen, vilket gjort det möjligt att snabbt samla in värdefullt beslutsunderlag.

Årets Statushöjare

Politologerna
Politologerna är en forskarblogg som bidrar med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Användningen av opinions- och samhällsundersökningar är frekvent och väl genomförd. Ambitionen är att göra samhällsforskning tillgänglig för såväl personer inom branschen, som allmänheten i stort. Deras engagemang gör det till en värdefull källa för information för människor från hela Sverige.

Lena Dahlström, Ipsos
Lena Dahlström har den unika förmågan att kombinera ett stort designkunnande med insikter om trender & samhälle. Under flera år har hon på Ipsos drivit arbetet med affärsområdet ”Trender & Insikt” (Trends /Foresight) som tagit fram värdefulla och lättillgängliga rapporter för såväl enskilda kunder som allmänheten. Hon tar steget tillbaks från själva undersökningen och sätter allt i ett sammanhang, snyggt förpackat så att informationen blir lätt att ta till sig.

Valforskningsprogrammet och SOM-institutet utvecklat av Sören Holmberg och vidareutvecklat av Henrik Ekengren Oskarsson
Valforskningsprogrammet och SOM-institutet är två av Sveriges viktigaste aktörer när det kommer till opinionsundersökningar och att förstå Svenskarnas inställning i en rad politiska och aktuella samhällsfrågor. Det arbete som Valforskningsprogrammet och SOM-institutet gjort för att öka allmänhetens intresse och förståelse för opinionsmätningar är mycket stort, och deras bidrag till den Svenska undersökningsbranschen likaså.

Årets Opinionsundersökare

Ipsos
Ipsos team arbetade fram till valet och under valet hårt och seriöst med att ta fram den mix av metod som allra bäst speglar Sveriges befolkning (online och telefon) samtidigt som de varit osedvanligt transparenta i sin kommunikation om detta och hur mätningarna gjorts. De har också stått upp för att enbart visa resultaten i heltal och inte inkludera decimaler i de löpande mätningarna samt inte räkna felmarginaler när det inte är tillämpligt.

Inizio
Inför årets val ifrågasatte många såväl värdet av, som tillförlitligheten hos opinionsundersökningar. Opinionsinstituten var under mycket stor press under hela valåret 2018, och tävlade samtidigt om vem som kunde leverera bäst resultat. Då fortsatte Inizio att vara konsekventa och uthålliga i sitt arbete med webbaserade paneler, och när valresultatet föll låg Inizio tillsammans med Demoskop närmast det verkliga valutfallet.

Demoskop
Efter förra valet såg Demoskop ett behov av att genomföra ett gediget metodförändringsarbete. Genom tester av olika metoder och rekryteringskällor och efter ett gediget analysarbete skiftade Demoskop från att basera sin väljarbarometer på enbart telefonintervjuer till att komplettera dessa med webbintervjuer. Resultatet är en väljarbarometer som tillsammans med Inizio kom närmast det faktiska valresultatet.

Branschgärningen Individ

Lena Gilchrist
Lena Gilchrist har arbetat inom undersökningsbranschen hela sitt liv och har enorm erfarenhet av undersökningar i allmänhet och konsumentundersökningar i synnerhet. Hon har erfarenhet av ledarskap och av undersökningsföretag. Från det lilla entreprenöriella Eureka till Ipsos globala organisation via förvärv och sammanslagningar har hon bidragit till att sätta undersökningsbranschen på kartan.

Åke Wissing
Åke Wissing har länge varit en av de mest tongivande undersökarna i Sverige. Med en bakgrund som statistiker består hans livsgärning i att dels drivit företaget Wissing & Co, och dels varit aktiv i Statistikfrämjandet och Surveyföreningen. Åke vurmar för kvalitet parat med nytänkande i tider av stor utveckling av statistik och stickprovsundersökningar. Han var dessutom drivande i framtagningen av webbpanelkommitténs rapport, ett arbete som ligger till grund för kvalitetssäkring av webbpaneler i Sverige.

Sören Holmberg
Sören Holmberg har forskat om valprocessen och dess roll i en representativ demokrati sedan 70-talet, och därvid arbetat med att kartlägga och analysera väljarnas beteende och opinionsbildningen. Han var en av grundarna av SOM-institutet 1986 och har återkommande varit expertkommentator i Sveriges Television vid riksdagsvalen. Han har publicerat ett 80-tal rapporter, 17 SOM-volymer och 27 böcker. Holmberg har följt med sin tid och tagit till sig nya sätt att göra undersökningar. När han talar lyssnar både branschen och svenska folket.

Branschgärningen Företag

Statisticon
Statisticon grundades 1998 och består av experter på statistik som omsätter nya frågeställningar till begriplig och levande statistik. Resultaten av deras undersökningar används som underlag för beslutsfattare överallt i samhället. Kännetecknande är kombinationen av hög akademisk kompetens och praktisk erfarenhet av studier och undersökningar med höga kvalitets- och sekretesskrav. Statisticon verkar för en sund och kritisk användning av statistik. Företaget vill utveckla informationsförsörjning och beslutsunderlag där slutmålet många gånger är den enskilda medborgarens hälsa och välfärd.

Norstat
Norstat är ett av Sveriges största undersökningsföretag som levererar pålitliga undersökningar till både undersökningsföretag och företag som gör egen research. Norstat utvecklar sina metoder, sitt erbjudande och sitt sätt att arbeta i en tid när undersökningsbranschen är under stort förändringstryck. När flera andra bolag minskar eller i bästa fall behåller sin position växer Norstat och ökar sin affär. För många undersökare är det dessutom en karriärväg att gå till Norstat och fortsätta utvecklas i sin yrkesroll.

Nepa
Nepa har funnits i över tio år och hade haft en tillväxttakt på cirka 25 procent per år. Företaget har idag kunder i hela världen och kunder i många olika branscher. Med hjälp av deras plattform ActionHub ges kunderna möjlighet att kombinera data från flera olika källor och på så sätt skapa en bättre helhetsbild. Nepa har dessutom lyckats med konststycket att bli partner till Facebook under våren, vilket innebär stora möjligheter att kommersialisera sina produkter eftersom annonsering på sociala medier är en av de starkaste trenderna just nu inom marknadsföring. Deras arbete driver marknaden framåt och tvingar branschens övriga aktörer att utvecklas.

 

Ett stort tack till vår guldsponsor!

Tack även till våra silver- och bronssponsorer!

 

  • Är ert företag intresserade av att vara med som en sponsor av MarcAwards och därmed synas på galan så maila Mattias Strandberg för mer info.