Tillämpningsregler

Tillämpningsregler

Inom marknads-, samhälls- och opinionsundersökningsområdet finns sedan länge en regelsamling som berör såväl etiska som tekniska frågor, nämligen ”ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice”.

Reglerna är tillämpliga på samtliga berörda arbets- och dokumentationsprocesser inom undersökningsprojekt som administreras opinionsundersökningsföretag, oavsett om delar av arbetet utförs av underentreprenör.

Reglerna är tillämpliga på samtliga berörda arbets- och dokumentationsprocesser

Förhållandet att reglerna antagits innebär att de inte i alla avseenden överensstämmer med vad som följer av motsvarande regler i lagstiftning. De ger dock inte i något fall rätt att behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, praxis enligt denna eller mot särskilda villkor meddelade av t ex Datainspektionen. De är däremot i vissa avseenden mera detaljerade, mot bakgrund av undersökningsverksamhetens specifika förutsättningar.

Marknadsundersökningar skall ske i linje med gällande lagstiftning (GDPR) och enligt ESOMARs riktlinjer, och de uppgifter som uppges skall endast användas i samband med undersökningar. De uppgifter som respondenten bidrar med lämnas inte ut till någon extern aktör.

Respondenterna svarar i regel helt anonymt och svaren skall behandlas strikt konfidentiellt. Svaren kommer att redovisas tillsammans med andras svar i form av diagram och analyser. Det lagras inte uppgifter på namn eller personnummer.

Bakgrund

Sedan länge finns i Sverige en informell branschstandard som innebär att undersökningsföretag inte genomför intervjuer med barn under 15 år utan målsmans tillstånd. Rent juridiskt finns inga hinder för att genomföra intervjuer inom ramen för marknads- och opinionsundersökningar med barn utan målsmans tillstånd.

De lagar och regler som idag styr genomförandet av marknads- och opinionsundersökningar och som med få undantag inte särbehandlar barn och ungdom är framför allt:

ICC/ESOMAR: ”International Code of Marketing and Social Research Practice”.

ESOMAR kämpar för sektorns avgörande roll

Bakom denna står Internationella Handelskammaren (ICC) och ESOMAR (The World Association of Research Professionals).

SPAR (Statens PersonAdressRegister). Vid anskaffning av personurval ur befolkningsregistret avseende barn 15 år eller yngre sker leverans med automatik med angivande av målsmans namn- och adressuppgifter. För att få kontakt med barnet måste alltså målsman kontaktas först.

ESOMAR: ”Guideline on interviewing children and young people”. ESOMAR utgav dessa guidelines år 1999. ESOMAR påpekar här bland annat svårigheten att göra en relevant definition av begreppet ”barn”. Rekommendationerna är därför allmänt hållna. Inte heller de speciella problem som uppstår vid användande av ny teknik, särskilt internet, behandlas särskilt utförligt.

Bristen på tydliga och enhetliga regler inom området, samtidigt med ett ökat intresse för att undersöka barn i egenskap av konsumenter och de ökade tekniska möjligheter som erbjuds att genomföra undersökningar med barn gör att ERM tagit initiativ till upprättande av en branschöverenskommelse. SMIF har samordnat och ställt resurser till förfogande för genomförandet av det konkreta arbetet med att ta fram innehållet och texten i en sådan överenskommelse. Överenskommelsens omfattning och innehåll specificeras nedan.

Definitioner

Barn definieras som individer som är 14 år eller yngre. För ungdomar från 15 år gäller samma regelverk som tillämpas vid intervjuer med den vuxna befolkningen.

Generell regel

Vid intervjuer med barn skall målsmans tillstånd inhämtas innan kontakt med barnet tas. Vid inhämtandet av målsmans tillstånd skall denne informeras om undersökningens syfte, ämne, beräknad tidsåtgång samt eventuell övrig relevant information som kan ha betydelse för ett godkännande av intervjuns genomförande. Målsmans tillstånd är ett nödvändigt men inte tillräckligt krav för genomförande av en intervju. Efter målsmans tillstånd är det ändå barnet självt som avgör om han eller hon vill låta sig intervjuas.

Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefoner

Tillämpning vid olika intervjumetoder

POSTALA ENKÄTER

Frågeformuläret adresseras till målsman. I följebrev anhålls om tillstånd att intervjua utvalt barn samt instrueras om tillvägagångssätt givet erhållet tillstånd.

TELEFON

Tillstånd inhämtas muntligen enligt punkt 3 ovan vid intervjutillfället. Finns ingen målsman tillgänglig vid detta tillfälle tas förnyad kontakt när denne finns tillgänglig.

INTERVJU I HEMMET (bokad)

Tillstånd inhämtas enligt punkt 3 ovan vid bokningstillfället.

INTERVJU I HEMMET (obokad)/ intervju utanför hemmet (”in hall”/torg)

Tillstånd enligt punkt 3 ovan inhämtas vid intervjutillfället. Detta innebär att rekrytering av intervjupersoner vid denna intervjuform enbart kan ske då målsman finns hemma/medföljer barnet vid rekryteringstillfället.

Samarbetet med kunden

INTERVJU VIA INTERAKTIVA MEDIA

Vid undersökningar som genomförs via interaktiva media till exempel internet kan det vara svårt att kontrollera om respondenten är ett barn eller inte. Vad som anges ovan angående postala enkäter respektive nedan angående paneler är dock, i förekommande fall, även tillämpligt vid intervjuer via internet.

Vid intervjuer via internet är sk ”pop up”- intervjuer vanligt förekommande. Metoden innebär att samtliga, alternativt ett slumpmässigt urval av individer som t ex besöker en viss hemsida ombeds att svara på ett antal frågor/deltaga i en intervjuundersökning.

Undersökaren vet inte (åtminstone initialt) något om respondenten. Ingår inte barn i undersökningens målgrupp skall undersökaren, innan undersökningens egentliga frågor ställs, fråga om respondentens ålder och därefter avbryta intervjun om respondenten är 14 år eller yngre.

Ingår barn i undersökningens målgrupp måste undersökaren, innan den egentliga intervjun påbörjas, inhämta målsmans tillstånd för att barnet får deltaga i undersökningen. Detta sker lämpligen per telefon.

Så visar vi data i framtiden

PANELER

Barn kan ingå i så kallade paneler. I sådana fall inhämtas målsmans tillstånd vid rekryteringstillfället. Undersökaren skall vid rekryteringstillfället informera om metod samt antal förväntade mätomgångar inom ramen för panelen (förutom vad som nämns ovan under punkt ”3 Generell regel”.

I det fall det undersökta ämnesområdet i en panel kan variera från mättillfälle till mättillfälle gäller att undersökaren vid inhämtandet av tillstånd måste informera målsman om vilka olika ämnesområden som kan förekomma i de enskilda undersökningsomgångarna.

Överträdelser

Överträdelser anmäls till ERM (Etiska Rådet för Marknadsundersökningar). Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *