Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefoner

Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefoner

SMIFs Allmänna villkor utgår från ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknadsundersökningar (Utgåva 2008) och de definitioner som där ges. SMIFs stadgar kräver av medlemmarna att de följer ICC/ESOMAR-reglerna.

Varje SMIF-medlem utfäster sig att som marknadsundersökare genomföra uppdrag efter uppgjorda planer med noggrannhet och omsorg av kvalificerad personal och under tillbörlig sekretess.

Följande villkor gäller såvida inte annat skriftligen har överenskommits.

INTEGRITETS- OCH SEKRETESSKYDD

1. INTEGRITETS- OCH SEKRETESSKYDD

 • Uppgifter av förtrolig natur som av uppdragsgivare har lämnats till anställd hos marknadsundersökaren behandlas strikt konfidentiellt.
 • Marknadsundersökaren får inte utan uppdragsgivarens medgivande avslöja undersökningsresultat för intervjuperson eller annan utomstående.
 • Intervjupersons identitet får inte röjas vare sig för uppdragsgivaren eller annan utomstående, annat än efter intervjupersonens uttryckliga medgivande.
 • Data skall, i enlighet med bestämmelserna i GDPR och de tillämpningsföreskrifter som branschen kommit överens om, snarast avidentifieras efter undersökningens avslutande. Personuppgifter kan sparas vid exempelvis panelstudier om intervjupersonerna lämnat sitt uttryckliga tillstånd till detta.
 • I de fall identifierbar information om respondenten lämnas till kund, agerar marknadsundersökaren ”personuppgiftsbiträde” åt uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är då personuppgiftsansvarig enligt GDPR.
 • Marknadsundersökaren åtar sig att arkivera datafiler, disketter o dyl i lämplig tid (praxis brukar vara tre månader) samt frågeformulär, överblivet testmaterial och övrigt undersökningsmaterial i vanligtvis en månad räknat från rapportdatum. Dessa får därefter förstöras på betryggande sätt.

KUNDRELATIONER

2. KUNDRELATIONER

 • Uppdragsgivaren har inte utan särskilt avtal exklusiv rätt till marknadsundersökarens och/eller företagstjänster.
 • Sker intervjuer gemensamt för två eller flera undersökningar för olika uppdragsgivare eller utförs en och samma undersökning för flera uppdragsgivare, skall varje uppdragsgivare underrättas om detta på förhand.

Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefoner

3. ANSVAR

 • Marknadsundersökaren svarar för fel om de inte har orsakats av oriktiga besked eller fel som har begåtts av uppdragsgivaren eller av anlitad underleverantör, vars begångna fel marknadsundersökaren inte hade kunnat förutse med normal uppmärksamhet.
 • Uppdragsgivaren har rätt till ersättning vid försenad leverans endast om leveransen är väsentligt försenad.
 • Marknadsundersökarens ansvar begränsar sig till den debitering som är överenskommen och om begånget fel eller försening kan hänföras till viss del av uppdraget, till motsvarande del av debiteringen.
 • Uppdragsgivaren ansvarar för eventuell skada som kan inträffa i samband med varuprovningar.

Samarbetet med kunden

4. FORCE MAJEURE

Om en sådan situation skulle uppstå att marknadsundersökaren på grund av förändrade samhällsförhållanden, förändrad lagstiftning, förändrad arbetsmarknadssituation, politisk oro, blockad, avbrott i allmänna kommunikationer eller informationskanaler eller annat hinder av väsentlig natur utanför företagets kontroll ej avtalsenligt kan fullfölja sitt åtagande, äger det rätt till skälig förlängning av leveranstiden eller rätt att säga upp avtalet och debitera uppdragsgivaren för redan utförda prestationer, som har kommit uppdragsgivaren till nytta.

Underleverantörer av datainsamling

5. OFFERTER/LEVERANSVILLKOR

 • Om förutsättningarna i avgiven offert ändras, skall marknadsundersökaren göra motiverad justering av angivet pris. Som exempel kan nämnas förändringar av omfattning, urval, formulärslängd, intervjutid, databehandling och redovisning.
 • Om marknadsundersökarens offert baserats på uppgifter som tillhandahållits av uppdragsgivaren och dessa uppgifter visar sig avsevärt avvika från faktiska förhållanden har marknadsundersökaren rätt att justera sin offert med avseende på tider och/eller kostnader. Marknadsundersökaren skall i så fall skriftligen meddela uppdragsgivaren om avvikelsen och dess konsekvenser för budget och tidsplan.
 • Leveranstiden skall förlängas i skälig omfattning om försening uppstår på grund av att uppdragsgivaren inte i rätt tid har försett marknadsundersökaren med sådana uppgifter och sådant material som fordras för att uppdraget skall kunna utföras. Marknadsundersökaren har rätt att debitera uppdragsgivaren för eventuella merkostnader på grund av sådan försening.
 • Offert är giltig i två månader från offertdatum.

Checklista

6. UPPHOVSRÄTT

 • Undersökningsförslag och offerter är marknadsundersökarens egendom liksom undersökningsmaterial som frågeformulär, övriga hjälpmedel och blanketter som används i fältarbetet.
 • Undersökningsförslag, frågeformulär och rapporter som har utarbetats av marknadsundersökaren är copyright-skyddade och får inte användas vid offertförfrågan eller diskussion med annan marknadsundersökare/undersökningsförmedlare.

Kvalitetscertifiering

7. PUBLICERING

 • Resultat från en intervjuundersökning eller utredning som har initierats och bekostats av en enskild uppdragsgivare, får inte utan särskilt tillstånd lämnas till någon annan än uppdragsgivaren.
 • Varje rapport är avsedd för internt bruk hos uppdragsgivaren och/eller uppdragsgivarens annonsbyrå eller konsult.
 • När resultat från en marknadsundersökning publiceras av uppdragsgivaren har denne ansvar för att tillförsäkra att materialet inte är vilseledande. Marknadsundersökaren måste konsulteras och i förväg godkänna materialets form och innehåll och är skyldig att vidta åtgärder för att rätta vilseledande uttalanden om undersökningen och dess resultat. Marknadsundersökaren får inte låta sig utnyttjas som garant för en undersökning, om den inte på alla sätt uppfyller reglernas krav.
 • Marknadsundersökaren skall försäkra sig om att uppdragsgivaren är medveten om de Internationella Reglerna och om nödvändigheten att följa dem. Överträdelse av gällande publiceringsregler kan föranleda anmälan från SMIF till ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar.

Riktlinjer för undersökningar i mobiltelefon

8. TILLÄMPLIGHET

Svensk rätt skall vara tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna. Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av parternas avtal, av vilket dessa allmänna villkor utgör en del, skall avgöras av skiljeman enligt gällande svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.