Vikten av etiska regler

Vikten av etiska regler

Syftet med Etiska rådet

SMIF skapade tillsammans med ESOMAR 1995 ERM (Etiska rådet för marknadsundersökningar) som är en instans med uppgift att verka för god etik i undersökningsbranschen. ERM är självständig samarbetspartner till SMIF som granskar och prövar om en viss marknadsundersökning, eller annan åtgärd med anknytning till marknadsundersökning, är förenlig med grundprinciper för yrkesetik och god affärssed.

Syftet med Etiska rådet

ESOMARDet finns inga direkta lagar som reglerar branschen, utan den lag som närmast gäller är Dataskyddsförordningen (GDPR). Den behandlar hur register med personuppgifter skall behandlas för att säkerställa den personliga integriteten.

ERMs bedömningar grundas på ICC/ESOMARs Internationella Regler för Marknads- och samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna.

Alla undersökningar är beroende av allmänhetens förtroende; att man litar på att undersökningar utförs hederligt och objektivt och att de inte är påträngande eller obehagliga för den som intervjuas. Allmänhetens frivilliga medverkan är en förutsättning för hela undersökningsverksamheten. Yrkesetiska regler som anger hur marknadsundersökningar skall utföras ökar sannolikheten för att allmänhetens förtroende skall bestå.

ERM strävar efter en effektiv självreglering

ERM strävar efter en effektiv självreglering som bidrar till ett högt förtroende för branschen hos allmänhet, myndigheter och marknadens samtliga aktörer. Etiskt korrekta marknadsundersökningar ökar förutom förtroendet även förutsättningarna för en välfungerande marknad.

Självreglering har flera fördelar i jämförelse med lagstiftning. Den är snabbare, flexiblare och kan anpassas till en marknad i förändring. Regler som tagits fram av branschen själv bidrar också till en större förståelse, kunskap och efterlevnad bland dess aktörer.

Vikten av etiska regler

Om du anser att en viss marknadsundersökning bryter mot ICC/ ESOMARs Internationella regler för marknadsundersökningar eller allmänt anser att marknadsundersökningen utförts på ett felaktigt eller oetiskt sätt kan du få ärendet prövat av ERM genom att göra en anmälan. En enskild person, näringsidkare, sammanslutning av näringsidkare eller en statlig eller kommunal myndighet kan göra en anmälan till ERM. Prövningen är avgiftsfri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *